اقامت پناهندگان در کانادا با کمک دولت
۱۶ مهر

اقامت پناهندگان در کانادا با کمک دولت

اقامت پناهندگان در کانادا با کمک دولت

مهاجرت به کانادا تحت عنوان پناهنده با کمک دولت refugee assisted-government[
GAR) / réfugié parrainé par le gouvernement (RPG

( اقامت پناهندگان در کانادا با کمک دولت )شش ماه یا بیش تر پیش از سفر شما به کانادا وقت ببرد.
مراحل بعد از مصاحبه که شما طی خواهید کرد:
مرحله ی درخواست
 پیش از آن که درخواست شما بتواند مورد پذیرش واقع شود، شما و اعضای خانواده ی شما باید آزمایشهای
پزشکی انجام دهید. شما باید چک عدم سوء پیشینه امنیتی و کیفری بگذرید تا اطمینان حاصل شود که شما
هیچ جرم جدی در گذشته مرتکب نشده اید و هیچ گونه خطر امینتی برای کانادا ندارید. مأمور کانادا سپس
تصمیم خواهد گرفت که آیا شما میتوانید به کانادا بیایید یا نه.
 پس از گزینش ، پیش از آن که از شما آزمایش پزشکی خواسته شود ممکن است چند ماه به طول انجامد
 مأموران ویزای کانادا درخواست شما را بررسی میکنند تا مشخص کنند که آیا شما در آزمایشهای پزشکی، و
چک عدم سوء پیشینه ی امنیتی و کیفری قبول شده اید.
 اگر برگه های معاینات پزشکی و چک عدم سوء پیشینه ی امنیتی و کیفری را قبول نشده باشید، احتمالا
برای اقامت در کانادا انتخاب نخواهید شد.
 زمانی که شما برای اقامت در کانادا پذیرفته و برای سفر تأیید شدید کانادا سازمان بین المللی
[International Organization for Migration (IOM) / Organization مهاجرت
(OIM (migrations les pour [international یا سازمانی دیگر را که در استخدام دولت کانادا است
باخبر میکند.
 سازمان بین المللی مهاجرت یا سازمان دیگربه شما کمک خواهد کرد تا برای سفر به کانادا آماده شوید.
 در برخی کشورها، شما دعوت میشوید تا در برنامه ی آشنایی با کانادا در خارج Canadian(
(COA Abroad Orientation آشنایی پیش از اعزام به کانادا شرکت کنید. این پروژه را وزارت
مهاجرت و شهروندی کانادا بنیان گزاری کرده است و در سراسر دنیا توسط سازمان بین المللی مهاجرت به
مرحله ی اجرا درآمده است. این نشستها مجانی هستند. شما با کانادا و خدمات اسکان پس از ورود به کانادا
آشنا میشوید.
سفر به کانادا
 سازمان بین المللی مهاجرت یا سازمان دیگری به شما تاریخ سفر به کانادا را خواهد گفت. آنها برای شما
پرواز رزرو میکنند، شما را به فرودگاه میبرند، برای تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز به شما کمک
میکنند و در صورت لزوم کمک دیگری را در فرودگاه فراهم خواهند کرد.
 اگر شما گذرنامه یا مدرک سفر معتبر ندارید، دولت کانادا به شما مدرکی برای سفر به کانادا خواهد داد.
 ، هزینه ی سفر به کانادا و آزمایش پزشکی را دولت کانادا با وامی که به شما میدهد پوشش میدهد.
 این یک وام است، به این معنی که شما باید کل مبلغ را به دولت بازگردانید. در طول ٠٣ روز پس از رسیدن
به کانادا، شما باید اقدام به بازپرداخت هزینه ی سفر و آزمایشها ی پزشکی بکنید. بازپرداخت میتواند به
صورت اقساط باشد و بسته به مبلغ وام، شما بین یک تا شش سال فرصت بازپرداخت کل مبلغ را دارید.

شما این امکان را دارید که دنبال کار بگردید و برای حمایت
از خود و خانواده یتان در کانادا کار کنید.
 به محض این که تمامی آزمایشها را انجام دادید و مدارکتان آماده شد،
سازمان بین المللی مهاجرت یا سازمان دیگر سپس شما را به فرودگاه
میبرند، برای تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز کمکتان خواهند
کرد و با مأموران مهاجرت در فرودگاه به شما کمک خواهند کرد.
ورود به کانادا تحت عنوانپناهنده تحت کمک دولت
پناهندگی تحت حمایت دولت به این معنی است که به محض رسیدن به کانادا دولت کانادا برای حدود ٢١ماه شما
را تحت حمایت مالی قرار میدهد. دولت هم چنین هزینه ی بیش تر خدمات پزشکی را که شما پس از رسیدن نیاز
دارید پوشش میدهد.
 وقتی به کانادا رسیدید، کارکنان از سازمان ارائه کننده ی خدمات مهاجرت به استقبال شما میایند و در
فرودگاه به شما کمک خواهند کرد و برای چند روز نخست در کشور جدیدتان شما را همراهی خواهند کرد.
 آنها برای شما جایی برای ماندن مانند مهمان خانه یا هتل آماده میکنند. این مکان برای شما موقتی خواهد بود
تا شما مکان مناسبی را پیدا کنید که بتوانید تا هر زمان که بخواهید در آن جا بمانید.
 به شما غذا و لباس داده خواهد شد و دیگر تازه واردان مثل خود را مالقات خواهید کرد.
 کارکنان از سازمان ارائه کننده ی خدمات مهاجرت سازمان نیز به پرسشهای شما پاسخ خواهند داد و هم
چنین برای آماده شدن شما برای زندگی جدید در کانادا به شما کمک خواهند کرد.
در ظرف چند هفته پس از رسیدنتان، شما کمک مالی را از دولت کانادا دریافت میکنید. این کمک مالی به شما
کمک میکند که هزینه ی نیازهای ضروری مانند غذا، لوازم خانه، لباس و اجناس اساسی خانه را پوشش دهید.
یک سال که برای غذا و سر پناه استفاده کنید.دولت
شما نیزتا یک سال مقرری ماهیانه ای خواهید گرفت تا تقریباٌ
نیز برخی هزینه های خدمات پزشکی که شما ممکن است پس از رسیدن احتیاج داشته باشید پوشش خواهد داد.
به عالوه، سازمانهای ارائه کننده ی خدمات مهاجرتی برنامه هایی را ارائه میکنند که به کارهای روزانه ی شما
مانند استفاده از سیستم اتوبوس، وقت گرفتن از پزشک، یا چگونگی کار کردن با بانک را به شما کمک میکنند.
این سازمانها میتوانند در تکمیل فرمها، گرفتن کارت اقامت، درخواست بیمه ی بهداشت و شماره بیمه ی
اجتماعی و غیره کمک کنند. آنها هم چنین خدمات ترجمه ی حضوری و کتبی ارائه میکنند تا به شما برای نیازهای ویژه مانند اطالعات پزشکی برای دکتر کمک کنند.
ارائه کنندگان این خدمات نیز همچنین خدمات دوره های آموزش زبان انگلیسی و فرانسه ارائه میکنند که مطابق
با نیازهای شما هستند. مهم است که شما مهارتهای زباین خود را گسترش یا بهبود بخشید تا با شرایط انطباق پیدا
کنید و یک عضو کامل جامه ی کانادا شوید. .
در حالی که دولت کانادا حمایت اولیه برای کمک به شما را برای زندگی در کانادا فراهم میکند، مهم است که
شما هم توقعات واقع گرایانه داشته باشید. شما باید آماده باشید که سخت کار کنید تا بیش تر زندگی خود را در
کانادا بسازید. آینده ی شما در کانادا بستگی زیاد به پشت کار و تلاشهای شما دارد.

این مطلب صرفا جهت اطلاع رسانی به عزیزانی که در این زمینه ابهاماتی دارند انتشار داده شده است.