برنامه خود اشتغالی كبك
۱۸ شهریور

برنامه خود اشتغالی كبك

برنامه خود اشتغالی كبك

بر اساس تصمیم دولت که در تاریخ ۲۹ جون ۲۰۱۲ منتشر گردید، وزارت مهاجرت کبک دریافت درخواستهای مهاجرت به کانادا از روشهای تجاری را تا تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۳ متوقف کرد.برنامه خوداشتغالی كبك به دنبال جذب متقاضیانی است که قصد و توانایی ایجاد کار برای خودشان باشند. افراد خوداشتغال باید در ارتباط با حرفه خود تجربه لازم را داشته باشند. متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

حداقل سرمایه خالص ۱۰۰٫۰۰۰ دلار كانادا كه به صورت قانونی به دست آمده باشد;

و حداقل دو سال تجربه به عنوان فرد خوداشتغال در حرفه و تجارتی که قصد راه اندازی در کبک دارند،یک درخواست کننده مجرد حداقل باید ۳۸ امتیاز بدست بیاورد.

درخواست کننده متاهل باید حداقل ۴۵ امتیاز اخذ کند. تا ۶ امتیاز نیز در زمان مصاحبه بر اساس فاکتورهای مربوط به قابلیت انطباق فرد به وی اعطا میگردد. با در نظر گرفتن این امتیاز درخواست کننده مجرد باید ۴۴ و درخواست کننده متاهل باید ۵۱ امتیاز برای قبولی بدست بیاورد.

معیار گزینشامتیازات
تحصیلاتحداکثر ۱۲ امتیاز
سابقه کارحداکثر۱۶ امتیاز
سنحداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبانحداکثر ۲۲ امتیاز
زندگی و داشتن بستگان در کبکحداکثر ۸ امتیاز
مشخصات همسرحداکثر ۱۲ امتیاز
خودکفایی مالیحداکثر ۱ امتیاز
امتیاز قبولی اولیه برای افراد مجرد۳۸ امتیاز
امتیاز قبولی اولیه برای متاهلین۴۵ امتیاز
قابلیت انطباقحداکثر ۶ امتیاز
منابع مالیحداکثر ۶ امتیاز
امتیاز قبولی برای افراد مجرد۴۴ امتیاز
امتیاز قبولی برای متاهلین ۵۱ امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.