مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص و ماهر کبک
۸ شهریور

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص و ماهر کبک

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص و ماهر کبک

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص و ماهر کبک که قصد دارند در مونترال یا شهر دیگری در استان کبک زندگی کنند بر اساس مجموعه ای از فاکتورها یا به عبارت دیگر یک سیستم امتیازی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

این سیستم به منظور نشان دادن احتمال  مهاجرت به کانادا با موفقیت اقتصادی متقاضی در کبک طراحی شده است.

متقاضیانی که تحت سیستم گزینش مهاجر کبک واجد شرایط باشند، یک گواهی گزینش مهاجر کبک ( CSQ) برای آنها صادر می شود.

فاکتورهای گزینش

متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر به منظور واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک باید امتیازات کافی را در سیستم گزینش مهاجر کبک کسب کنند.

یک متقاضی بدون همسر باید حداقل ۴۹ امتیاز براساس فاکتورهای زیر کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر باید حداقل ۵۷ امتیاز کسب کند.

فاکتورهای سیستم گزینش مهاجر کبک به شرح زیر هستند:

معیار گزینشامتیازات
تحصیلاتحداکثر ۲۸ امتیاز
سابقه کارحداکثر ۸ امتیاز
سنحداکثر ۱۶ امتیاز
دانش زبانحداکثر ۲۲ امتیاز
زندگی و داشتن بستگان در کبکحداکثر ۸ امتیاز
مشخصات همسرحداکثر ۱۶ امتیاز
پیشنهاد کار تائید شدهحداکثر ۱۰ امتیاز
امتیاز قبولی مربوط به قابلیت اشتغال برای افراد مجرد۴۲
امتیاز قبولی مربوط به قابلیت اشتغال برای متاهلین۵۰
فرزندانحداکثر ۸ امتیاز
خودکفایی مالیحداکثر ۱ امتیاز
امتیاز قبولی برای افراد مجرد۴۹
امتیاز قبولی برای متاهلین۵۷
 
 

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.

درخواست کنندگان از این برنامه مهاجرتی بر اساس سیستم گزینش فدرال ارزیابی نمیشوند و اداره شهروندی و مهاجرت کانادا گزینش این افراد را که توسط دولت کبک انجام میشود، تائید میکند.