مهاجرت خویشاوندی کبک
۲۱ مرداد

مهاجرت خویشاوندی کبک

مهاجرت خویشاوندی کبک

برای اقدام به مهاجرت به کانادا از طریق مهاجرت خویشاوندی کبک شما باید دارای بستگان درجه اول که شهروند یا دارای اجازه اقامت دائمی کانادا هستند، باشید و ایشان آماده باشند که بعنوان سرپرست یا اسپانسر شما اقدام نمایند.

مراحل تشکیل پرونده برای کسب اقامت بستگان درجه اول هنگامی شروع میشود که فرد مقیم کانادا اقدام به ارایه درخواست اسپانسر شدن نماید. همانند مسیر خویشاوندی فدرال، در مسیر کبک نیز شما بعنوان سرپرست یا اسپانسر و عضو درجه اول خانواده، باید شرایط مشخصی را دارا باشید .

افراد مقیم کبک که فردی از اعضای خانواده خود را اسپانسر میشوند باید ابتدا فرم درخواست مهاجرت را به مرکز بررسی پرونده های دولت کانادا ارائه نمایند. اگر شما واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده شوید، آنگاه باید فرمهای درخواست خود را به همراه فرمهای مربوط به فرد اسپانسر شونده برای صدور گواهی گزینش کبک (CSQ) ، به دولت کبک ارایه نمایید.

اگر شما بعنوان فرد مقیم یا شهروند کانادا عضوی از اعضای درجه اول خانواده خود را برای کسب اقامت کانادا از مسیر خویشاوندی اسپانسر شوید، مسئولیت کمک و حمایت مالی از او را پس از ورود به کانادا برعهده خواهید داشت. بعنوان یک ضامن مالی شما باید اطمینان حاصل کنید که همسر یا عضو درجه اول خانواده شما نیاز به دریافت کمکهای مالی از دولت کانادا ندارد.

همانند روش خویشاوندی فدرال دو مسیر متفاوت برای اسپانسر شدن خویشاوندان در کبک وجود دارد. یکی مسیر درخواست برای اسپانسر شدن همسر و فرزندان وابسته است و مسیر دیگر جهت اسپانسر شدن سایر اعضای واجد شرایط خانواده میباشد:

اسپانسر شدن همسر و فرزندان وابسته
اسپانسر شدن اعضای واجد شرایط خانواده
اسپانسر شدن همسر و فرزندان وابسته
همسر شما و فرزندان وابسته شما و از جمله کودکانی که تحت کفالت و سرپرستی شما جهت کسب اقامت کبک میباشند ممکن است واجد شرایط مهاجرت به کانادا بعنوان مقیم دائم باشند

در صورتیکه بعنوان یک شهروند یا فرد دارای اجازه اقامت دائم، مقیم استان کبک باشید، میتوانید بعنوان اسپانسر برای مهاجرت همسر و شریک زندگی و فرزندان وابسته به خود یا همسرتان اقدام به تشکیل پرونده نمایید.

برای اسپانسر شدن باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید.

شما میتوانید برای همسر یا فرزندان وابسته به خود که به هر ترتیب در حال زندگی با شما در کبک میباشند، برای کسب اقامت دائمی کانادا و مهاجرت به کانادا اقدام به تشکیل پرونده نمایید،

حتی اگر آنها در شرایط اقامت قانونی نباشند. بدیهی است که دارا بودن کلیه شرایط کسب اقامت کانادا در هر صورت ضروری است.

شما میتوانید بعنوان اسپانسر برای همسر و فرزندان وابسته خود که خارج از کانادا به سر میبرند نیز اقدام به درخواست مهاجرت نمایید، اگر آنان کلیه شرایط قانونی منطبق با این روش را دارا باشند.

زمانیکه شما بعنوان اسپانسر برای مهاجرت همسر یا فرزندان وابسته خود اقدام به تشکیل پرونده مینمایید، باید قادر به اثبات توانایی خود در حمایت از ایشان باشید.

اگرچه نیازی به اثبات میزان مشخص یا حداقل درآمد به نسبت تعداد اعضای خانواده تحت سرپرستی خود آنگونه که برای اسپانسر شدن سایر اعضای خانواده ضروری است، ندارید.

شرایط اسپانسر شدن:

 • شما و عضوی از خانواده اتان که میخواهید او را به کانادا بیاورید باید یک قرارداد اسپانسرشیپ یا تعهدات سرپرستی امضا نمایید که شما را متعهد میکند در صورتیکه عضو خانواده شما نیاز به حمایت مالی داشته باشد به او کمک نمایید. بنا به این قرارداد همچنین فردی که اقامت کانادا را کسب خواهد کرد متعهد میشود که تمامی تلاش خود را جهت کار و تامین مالی خود به عمل آورد.
 • شما باید متعهد شوید که همسر یا شریک زندگی خود را به مدت سه سال از زمان شروع اقامت در کانادا تحت سرپرستی و حمایت مالی قرار خواهید داد.
 • شما باید متعهد شوید که فرزندان وابسته خود یا همسرتان را برای مدت ده سال از زمان ورود و یا رسیدن به سن ۲۵ سالگی ( هر کدام که زودتر فرا برسد ) تحت سرپرستی و حمایت مالی قرار خواهید داد.

شرایطی که شما واجد شرایط برای اسپانسر شدن نخواهید بود:

 • در صورت عدم اثبات ایفای تعهدات مالی که قبلا نسبت به بستگان دیگر خود متعهد شده بودید
 • داشتن تعهدات قانونی بنا بر حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه یا مخارج فرزندان
 • دریافت هرگونه کمک مالی از دولت برای هر دلیلی بجز ازکارافتادگی
 • داشتن سابقه محکومیت کیفری و جنایی یا ارتکاب هرگونه تعرضی به یکی از اعضای خانواده و یا سابقه ارتکاب جرائم جنسی که البته در این موارد شرایط و ماهیت وقوع جرم و زمان انجام آن و یا وجود سابقه عفو در نظر گرفته خواهد شد.
 • داشتن تعهدات قانونی از نظر وامهای مهاجرتی و سابقه دیرکرد یا عدم باز پرداخت وام
 • زندانی بودن
 • سابقه اعلام ورشکستگی که تعهدات شما طی آن هنوز خاتمه نیافته باشند
 • سابقه اسپانسر شدن قبلی برای بستگانی که بعدها از دولت درخواست کمک و اعانه نموده باشند، ممکن است مانع از تایید شما برای اسپانسر شدن فرد دیگری از اعضای خانواده اتان شود.
  موارد دیگری نیز برای رد درخواست شما جهت اسپانسر شدن ممکن است وجود داشته باشند که الزاما در لیست بالا درج نشده اند.

اسپانسر شدن برای سایر وابستگان واجد شرایط

شما میتوانید در صورتیکه شهروند یا فرد مقیم دائمی کانادا باشید و با داشتن بیش از ۱۸ سال سن محل اقامت دائمی شما نیز استان کبک باشد، برای اعضای خانواده خود به شرح ذیل اقدام به درخواست مهاجرت بعنوان اسپانسر ایشان نمایید:

 • پدر و مادر
 • پدربزرگ و مادربزرگ
 • برادران و خواهران و فرزندان آنها، نوه ها و کودکان یتیمی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده و ازدواج نکرده باشند.
 • کودکان زیر ۱۸ سال که میتوانید آنها را برای مهاجرت به کانادا تحت کفالت و سرپرستی قرار دهید.

شرایطی که شما برای اسپانسر شدن همسر یا اعضای خانواده خود واجد شرایط نخواهید بود:

 • در صورت عدم اثبات ایفای تعهدات مالی که قبلا نسبت به بستگان دیگر خود متعهد شده بودید
 • داشتن تعهدات قانونی بنا بر حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه یا مخارج فرزندان
 • دریافت هرگونه کمک مالی از دولت برای هر دلیلی بجز ازکارافتادگی
 • داشتن سابقه محکومیت کیفری و جنایی یا ارتکاب هرگونه تعرضی به یکی از اعضای خانواده و یا سابقه ارتکاب جرائم جنسی که البته در این موارد شرایط و ماهیت
 • وقوع جرم و زمان انجام آن و یا وجود سابقه عفو در نظر گرفته خواهد شد.
 • داشتن تعهدات قانونی از نظر وامهای مهاجرتی و سابقه دیرکرد یا عدم باز پرداخت وام
 • زندانی بودن
 • سابقه اعلام ورشکستگی که تعهدات شما طی آن هنوز خاتمه نیافته باشند
 • سابقه اسپانسر شدن قبلی برای بستگانی که بعدها از دولت درخواست کمک و اعانه نموده باشند، ممکن است مانع از تایید شما برای اسپانسر شدن فرد دیگری از اعضای خانواده اتان شود.
  موارد دیگری نیز برای رد درخواست شما جهت اسپانسر شدن ممکن است وجود داشته باشند که الزاما در لیست بالا درج نشده اند.
 • زمانیکه شما بعنوان اسپانسر برای مهاجرت اعضای خانواده خود خود اقدام به تشکیل پرونده مینمایید، باید قادر به اثبات توانایی کافی برای سرپرستی آن فرد و اعضای وابسته به او از نظر مالی باشید. به همین ترتیب شما باید حداقل مشخصی از درآمد را بسته به تعداد اعضای خانواده خود و نیز تعداد افرادی که تحت سرپرستی قرار خواهید داد داشته باشید.

شرایط اسپانسر شدن:

شما و عضوی از خانواده اتان که میخواهید او را به کانادا بیاورید باید یک قرارداد اسپانسرشیپ یا تعهدات سرپرستی امضا نمایید که شما را متعهد میکند در صورتیکه عضو خانواده شما نیاز به حمایت مالی داشته باشد، به او کمک نمایید.

بنا به این قرارداد همچنین فردی که از این مسیر اقامت کانادا را کسب خواهد کرد متعهد میگردد که حداکثر کوشش و تلاش خود را برای کار و تامین مالی خود انجام دهد. فرزندان وابسته تا قبل از ۲۲ سالگی نیازی به امضای قرارداد اسپانسرشیپ ندارند.

• ساکنان کبک باید یک قرارداد قبول مسئولیت هم با استان کبک امضا کنند که تعهدات اسپانسر شیپ را به خود مقید خواهد نمود.

• شما همچنین باید متعهد به حمایت مالی برای کسیکه اسپانسیرشیپ او یا هر فرد واجد شرایط دیگری که ایشان را همراهی خواهد نمود برای دوره ای بین سه تا ده سال شوید. طول این دوره بستگی به سن آن وابستگان و نسبت ایشان با شما دارد. دوره تعهد شما از زمان اقامت آنان در کانادا شروع میشود.