امور بیمه در کانادا
۲۱ مهر

امور بیمه در کانادا

امور بیمه در کانادا شرکتهاي بیمه در کانادا به ارائه انواع متنوعی از بیمه ها می پردازند و بسیاري از آنها سایر خدمات مالی را نیز عرضه می کنند. بهر حال طبق قوانین فدرال ، شرکتهاي خدمات مالی که صاحب شرکتهاي بیمه هستند ، راسا اجازه فروش حق بیمه را ندارند بجز در بریتیش کلمبیا […]