خویشاوندی استانی- جزیره پرنس ادوارد
۲ شهریور

خویشاوندی استانی- جزیره پرنس ادوارد

خویشاوندی استانی- جزیره پرنس ادوارد معیار جدید برنامه ی مهاجرت به کانادا  از تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۱ اجرایی می شود. برنامه ی مهاجرتی خویشاوندی استانی-جزیره پرنس ادوارد (PEIPNP) یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خودشان و خانواده شان در استان جزیره […]