خویشاوندی استانی- جزیره پرنس ادوارد
۲ شهریور

خویشاوندی استانی- جزیره پرنس ادوارد

خویشاوندی استانی- جزیره پرنس ادوارد معیار جدید برنامه ی مهاجرت به کانادا  از تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۱ اجرایی می شود. برنامه ی مهاجرتی خویشاوندی استانی-جزیره پرنس ادوارد (PEIPNP) یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خودشان و خانواده شان در استان جزیره […]

خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا
۳۱ مرداد

خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا

خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا برنامه ی مهاجرت خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا یک برنامه ی مهاجرت دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که پتانسیل کافی و علاقه به مهاجرت برای گرفتن اقامت دائم خودشان و خانواده شان در منطقه ی نوا اسکوشیا کانادا از خود نشان دهند. بر اساس برنامه ی مهاجرت به نوا […]

خویشاوندی استانی-نیوفاندلندو لابرادور
۲۹ مرداد

خویشاوندی استانی-نیوفاندلندو لابرادور

خویشاوندی استانی-نیوفاندلندو لابرادور در این مطلب سعی داریم به برنامه ی مهاجرتی نیوفاندلند و لابرادور برای مهاجرت به کانادا یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خودشان و خانواده شان در نیوفاندلند و لابرادور نشان داده باشند.تحت برنامه ی مهاجرت […]