راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا
۲۹ بهمن

راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا

راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا Canada Provincial Nominee Program Guide هر استان و قلمرو در کانادا، به استثنای کبک، دارای برنامه نامزدی ولایتی (PNP) است که افرادی را که مایل به اقامت در آن استان خاص برای مهاجرت به کانادا به صورت سریع می باشند، نامزد می کنند. راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا دارای معیارها، […]

۲۷ بهمن

راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا

راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا هر استان و قلمرو در کانادا، به استثنای کبک، دارای برنامه نامزدی ولایتی (PNP) است که افرادی را که مایل به اقامت در استان خاص برای مهاجرت به کانادا هستند تسریع می کنند، نامزد می کنند. ما در اینجا راهنمای برنامه نامزدی استانی کانادا معرفی می کنیم. هر برنامه نامزدهای استان […]