مهاجرت به کانادا و برنامه مهاجرتی کبک:دولت کبک در سال ۲۰۱۹ طرح مهاجرت خود را آزاد می کند!
۲۷ آذر

 مهاجرت به کانادا و برنامه مهاجرتی کبک:دولت کبک در سال ۲۰۱۹ طرح مهاجرت خود را آزاد می کند!

دولت کبک در سال ۲۰۱۹ طرح مهاجرت خود را آزاد می کند! The Government of Quebec releases its immigration plan for 2019 در این مطلب سعی داریم مهاجرت به کانادا و برنامه مهاجرتی کبک را برای شما مورد بررسی قرار دهیم و بیان این مساله که دولت کبک در سال ۲۰۱۹ طرح مهاجرت خود را آزاد می […]

طرح مهاجرت کبک در سال  Quebec Immigration Plan 2019
۲۲ آذر

طرح مهاجرت کبک در سال  Quebec Immigration Plan 2019

طرح مهاجرت کبک در سال  Quebec Immigration Plan 2019 برنامه مهاجرت به کانادا و کبک در سال ۲۰۱۹ می تواند ۴۲۰۰۰ نفر از اقامت دائم جدید خود را از طریق برنامه های مختلف مهاجرت کبک راضی کند.