۱۵ مهر

ارزیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی برای مهاجران به کانادا

ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) معادل سازی و ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) برای مهاجرت به کانادا ومدرک تحصیلی (ECA) یک سند محسوب می شود که اعتبار کانادایی یک مدرک خارجی، دیپلم، گواهینامه یا سایر مدارک تحصیلی را تایید می کند. گزارش ECA بیان میکند که آیا مدارک تحصیلی فردی معادل استاندارد کانادا است و برای اهداف […]