معاینات پزشکی (مدیکال) برای دریافت ویزا مهاجرت یا مسافرت به کانادا
۳ مهر

معاینات پزشکی (مدیکال) برای دریافت ویزا مهاجرت یا مسافرت به کانادا

معاینات پزشکی (مدیکال) برای دریافت ویزا مهاجرت یا مسافرت به کانادا در زمان بررسی پرونده های مهاجرتی خارج از روش های انتخابی مهاجرت، ۳ مرحله مهم باید گذرانده شود تا افسر مهاجرت ویزای شما را صادر نماید: شخص متقاضی مها جرت شروط اساسی و اولیه روشی که برای مهاجرت انتخاب نموده است را دارا می […]