برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- مناطق شمال غربی
۲۸ شهریور

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- مناطق شمال غربی

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- مناطق شمال غربی برنامه ی مهاجرتی مناطق شمال غربی یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت به کانادا و اقامت خودشان و خانواده شان در مناطق شمال غربی نشان داده باشند. تحت برنامه ی مهاجرت مناطق شمال […]