برنامه مهاجرت تجاری استانی -بریتیش كلمبیا
۲۴ شهریور

برنامه مهاجرت تجاری استانی -بریتیش كلمبیا

برنامه مهاجرت تجاری استانی -بریتیش كلمبیا برنامه مهاجرت استانی بریتیش كلمبیا پروسه درخواست اقامت دائم را برای درخواست كنندگانی كه خواهان اقامت دائم در این استان هستند، سرعت می‌بخشد. این به فرد درخواست کننده اجازه می‌دهد که درخواست ویزای اقامت خویش را تحت روش تسریع شده این برنامه ارائه کند كه معمولا سریعتر از روشهای […]