هزینه های مربوط به برنامه های مهاجرت 
۱۶ مهر

هزینه های مربوط به برنامه های مهاجرت 

هزینه های مربوط به برنامه های مهاجرت   هزینه های مربوط به( هزینه های مربوط به برنامه های مهاجرت )ترجمه مدارک: (مانند مدارک تحصیلی، اسناد کار و غیره)به  فرانسه یا انگلیسی ، باید ترجمه این اسناد را ارائه دهید. این ترجمه باید توسط یک مترجم مجاز انجام شود. همچنین هزینه های مربوط به عکس و غیره… ممکن است مجبور […]